Privacy verklaring

Via deze privacyverklaring wil Internetbureau Jun-E-Jay inzicht geven hoe wij met de gegevens van onze cliënten, hun wettelijke vertegenwoordigers, belangstellenden en andere relaties omgaan.

– Internetbureau Jun-E-Jay is gevestigd te Waarderweg 19, 2031 BN in Haarlem
– Deze verklaring heeft betrekking op alle gegevens die Internetbureau Jun-E-Jay verwerkt in het kader van haar dienstverlening.
– Wij verwerken gegevens zodat we kwalitatieve zorg aan onze cliënten kunnen leveren.
– Wij vragen alleen die gegevens, die wij nodig hebben voor de desbetreffende werkzaamheden of diensten.
– Wij bewaren de verstrekte gegevens niet langer dan noodzakelijk, rekening houdend met de wettelijke bewaartermijnen.
– Wij geven of verkopen de gegevens niet door aan derde partijen, tenzij dat voor de afhandeling van de dienstverlening noodzakelijk is en als vanzelfsprekend geldt.
– Aan deze derde partijen stellen wij hoge eisen ten aanzien van het beschermen van de gegevens. Wij controleren regelmatig of die partijen voldoen aan de eisen die wij aan hen stellen.
– Vanzelfsprekend nemen wij zelf ook de noodzakelijke beschermende maatregelen, zodat we kans op verlies of onbevoegde toegang zo klein mogelijk maken.
– Eenieder die weet of denkt dat wij gegevens over hem hebben verzameld, verwerkt en bewaard heeft het recht te vragen wat wij met zijn gegevens doen of hebben gedaan. Na een schriftelijke aanvraag zullen wij een volledig overzicht daarvan in begrijpelijke en schriftelijke vorm aan u opleveren.
– Als u onjuistheden in uw gegevens hebt geconstateerd heeft u recht de gegevens te laten corrigeren. Wij zullen binnen alle redelijkheid zorg dragen dat de gegevens op de voorkomende locaties worden aangepast.
– Indien u gebruik wilt maken van uw recht om uw gegevens uit onze systemen te laten verwijderen zullen wij daar invulling aan geven, zolang dat niet strijd is met wettelijke kaders of het de dienstverlening in gevaar brengt. Dit alles binnen de redelijkheid van de mogelijkheden. Niet alle door Internetbureau Jun-E-Jay in gebruik zijnde systemen hebben de mogelijkheid om gegevens volledig te verwijderen.
– Als het verwerken van gegevens gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze ook weer intrekken, uitzonderingen daargelaten. Vanzelfsprekend kunnen we de verwerking niet met terugwerkende kracht ongedaan maken. De verwerking zal, indien mogelijk conform wet- en regelgeving vanaf moment van intrekking worden stopgezet en de gegevens zullen daar waar mogelijk worden verwijderd.
– Het staat Internetbureau Jun-E-Jay vrij om de privacyverklaring aan te passen zonder toestemming van een externe betrokkene.
– Hoewel Internetbureau Jun-E-Jay streeft naar volledigheid en correctheid, is het mogelijk dat bepaalde informatie in deze verklaring ontbreekt of incorrect is. Wij stellen kritiek en commentaar omtrent deze verklaring zeer op prijs en die kan via een e-mail doorgegeven worden via info@jun-e-jay.com.

 

Versie 1.1, reviewdatum 30-03-2018

Internetbureau Jun-E-Jay